• Tài khoản
  Mật khẩu
 • áo sơ mi Việt Tiến

  áo sơ mi Việt Tiến

Giới thiệu

 • Quá trình hình thành và phát triển:
  • Tiền thân công ty là một xí nghiệp may tư nhân “ Thái BìnhDương kỹ nghệ công ty”- tên giao dịch là Pacific Enterprise. Xí nghiệp này được 8 cổ đông góp vốn do ông Sâm Bào Tài – một doanh nhân người Hoa làm Giám Đốc. Xí nghiệp hoạt động trên diện tích 1,513m2­­­ với 65 máy may gia đình và khoảng 100 công nhân.
  • Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Nhà nước tiếp quản & quốc hữu hóa rồi giao cho Bộ Công nghiệp Nhẹ quản lý( nay là Bộ Công Nghiệp).
  • Tháng 5/1977 được Bộ Công Nghiệp  công nhận là xí nghiệp quốc doanh và đổi tên thành Xí Nghiệp May Việt Tiến.
  • Ngày 13/11/1979, xí nghiệp bị hỏa hoạn, thiệt hại hoàn toàn. Tuy thế, được sự trợ giúp từ những đơn vị bạn, cộng với lòng  hăng say gắn bó với xí nghiệp , toàn thể công nhân và lãnh đạo Việt Tiến đã đưa đơn vị đi vào hoạt động trở lại và ngày càng khẳng định vị trí của mình trên thương trường.
  • Nhờ vào nổ lực cố gắng đó mà theo quyết định số 103/CNN/TCLĐ, xí nghiệp được Bộ Công Nghiệp chấp nhận nâng lên thành Công Ty May Việt Tiến. Sau đó, lại được Bộ Kinh Tế Đối Ngoại cấp giấy phép xuất nhập khẩu trực tiếp với tên giao dịch đối ngoại là VIET TIEN GARMENT IMPORT-EXPORT COMPANY viết tắt là VTEC( theo giấy phép số 102570 ngày 08/02/1991)
  • Vào ngày 24/03/1993, công ty được Bộ Công Nghiệp cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp số 214/CNN-TCLĐ.
  • Trước năm 1995, cơ quan quản lý trực tiếp công ty là LIÊN HIỆP SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU MAY. Do yêu cầu của các doanh nghiệp và của Bộ Công Nghiệp, cần phải có một Tổng Công Ty Dệt May làm trung gian cầu nối giữa các doanh nghiệp với nhau và cấp vĩ mô, tiếp cận với thế giới nhằm hỗ trợ thông tin về thị trường, cần có sự cụ thể hóa các chính sách, pháp luật …. Chính vì thế, ngày 29/04/1995 TỔNG CTY DỆT MAY VIỆT NAM ra đời.
  • Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp. Căn cứ Văn bản số 7599/VPCP-ĐMDN ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức lại  Công ty May Việt Tiến. Xét đề nghị của Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại Tờ trình số 28/TĐDM-TCLĐ ngày 09 tháng 01 năm 2007 và Đề án thành lập Tổng công ty May Việt Tiến.Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ quyết định : Thành lập Tổng công ty May Việt Tiến trên cơ sở tổ chức lại Công ty May Việt Tiến thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
  • Tổng công ty May Việt Tiến hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con nằm trong cơ cấu của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
  • Tên tiếng Việt : Tổng công ty Cổ Phần May Việt Tiến;
  • Tên giao dịch quốc tế: VIETTIEN GARMENT CORPORATION;
  • Tên viết tắt : VTEC .


  Địa chỉ : 07 Lê Minh Xuân, Quận Tân Bình
  TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Điện thoại : 84-8-38640800 (22 lines)
  Fax : 84-8-38645085-38654867
  Email : vtec@hcm.vnn.vn
  Website: http://www.viettien.com.vn

Hãng sản xuất

  • Tổng công ty may Việt Tiến

   Tổng công ty may Việt Tiến

   7 Lê Minh Xuân, P.7, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
   Điện thoại: 08.8645085
   Fax: 08.8645085
   Email: VTEC@hcm.vnn.vn.
   Website: http://www.viettien.com.vn

   Quá trình hình thành và phát triển: 
   Tiền thân công ty là môt xí nghiệp may tư nhân “ Thái BìnhDương kỹ nghợ̀ công ty”- tên giao dịch là Pacific Enterprise. Xí nghiệp này được 8 cụ̉ đông góp vốn do ông Sâm Bào Tài – một doanh nhân người Hoa làm Giám Đốc. Xí nghiêp hoạt động trên diên tích 1,513m2¬¬¬ với 65 máy may gia đình và khoảng 100 công nhân. 
   Sau ngày miờ̀n Nam hoàn toàn giải phóng, Nhà nước tiờ́p quản & quụ́c hữu hóa rụ̀i giao cho Bụ̣ Cụng nghiợ̀p Nhẹ quản lý( nay là Bụ̣ Cụng Nghiợ̀p). 
   Tháng 5/1977 được Bụ̣ Cụng Nghiợ̀p cụng nhọ̃n là xí nghiợ̀p quụ́c doanh và đổi tờn thành Xí Nghiợ̀p May Viợ̀t Tiờ́n. 
   Ngày 13/11/1979, xí nghiợ̀p bị hỏa hoạn, thiợ̀t hại hoàn toàn. Tuy thờ́, được sự trợ giúp từ̀ những đơn vị bạn, cụ̣ng với lòng hăng say gắn bó với xí nghiợ̀p , toàn thờ̉ cụng nhân và lãnh đạ̣o Viợ̀t Tiờ́n đã đưa đơn vị đi vào hoạt động trở lại và ngày càng khẳng định vị trí của mình trờn thương trường. 
   Nhờ vào nụ̉ lực cố gắng đó mà theo quyờ́t định số 103/CNN/TCLĐ, xí nghiợ̀p được Bụ̣ Cụng Nghiợ̀p chṍp nhọ̃n nõng lờn thành Cụng Ty May Viợ̀t Tiờ́n. Sau đó, lại được Bụ̣ Kinh Tờ́ Đối Ngoại cṍp giṍy phép xuṍt nhọ̃p khõ̉u trực tiờ́p với tờn giao dịch đối ngoại là VIET TIEN GARMENT IMPORT-EXPORT COMPANY viờ́t tắt là VTEC( theo giấy phép số 102570 ngày 08/02/1991) 
   Vào ngày 24/03/1993, công ty được Bụ̣ Cụng Nghiợ̀p cṍp giṍy phép thành lọ̃p doanh nghiợ̀p số 214/CNN-TCLĐ. 
   Trước năm 1995, cơ quan quản lý trực tiờ́p cụng ty là LIấN HIậ́P SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU MAY. Do yờu cõ̀u của các doanh nghiợ̀p và của Bụ̣ Cụng Nghiợ̀p, cõ̀n phải có mụ̣t Tụ̉ng Cụng Ty Dợ̀t May làm trung gian cõ̀u nụ́i giữa các doanh nghiợ̀p với nhau và cṍp vĩ mụ, tiờ́p cọ̃n vớ́i thờ́ giới nhằm hỗ trợ thụng tin vờ̀ thị trườ̀ng, cõ̀n có sự cụ thờ̉ hóa các chính sách, pháp luọ̃t …. Chính vì thờ́, ngày 29/04/1995 Tễ̉NG CTY Dậ́T MAY VIậ́T NAM ra đời. 
   Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 thỏng 5 năm 2003 của Chớnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Cụng nghiệp. Căn cứ Văn bản số 7599/VPCP-ĐMDN ngày 29 thỏng 12 năm 2006 của Văn phũng Chớnh phủ về việc tổ chức lại Cụng ty May Việt Tiến. Xét đề nghị của Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại Tờ trỡnh số 28/TĐDM-TCLĐ ngày 09 thỏng 01 năm 2007 và Đề ỏn thành lập Tổng cụng ty May Việt Tiến.Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cỏn bộ quyết định : Thành lập Tổng cụng ty May Việt Tiến trờn cơ sở tổ chức lại Cụng ty May Việt Tiến thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam. 
   Tổng cụng ty May Việt Tiến hoạt động theo mụ hỡnh cụng ty mẹ - cụng ty con nằm trong cơ cấu của Tập đoàn Dệt May Việt Nam. 

Nhà phân phối


Tin quảng cáo

 • Tin tức
 • BÀI VIẾT NỔI BẬT
 • XEM NHIỀU NHẤT