• Tài khoản
  Mật khẩu
 • Nồi cơm điện Sato

  Nồi cơm điện Sato

Giới thiệu

Hãng sản xuất

  • Công ty TNHH Điện tử Việt Nhật

   Công ty TNHH Điện tử Việt Nhật

   102/51 Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai, Hà Nội
   Điện thoại: 0942.000.666
   Email: lienhe@satovietnhat.com.vn.

   Công Ty SATO VIỆT NHẬT - Nhà máy sản xuất tại Hưng Yên
   QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

   Thành lập năm 1998 tại Hà Nội: Là công ty chuyên sản xuất về sản phẩm điện tử gia dụng. 

   Phát huy thế mạnh của một tổ chức sản xuất đã tạo lập được vị trí xứng đáng trong thị trường sản xuất và kinh doanh sản phẩm Điện tử, điện gia dụng và thiết bị giáo dục trong nước.

   Để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thị trường tiêu dùng, đặc biệt là thị trường có sự cạnh tranh lớn của các đối thủ trong nước và nước ngoài, trong những năm qua, Việt Nhật đã không ngừng đổi mới cơ chế quản lý điều hành, là một trong số ít doanh nghiệp sản xuất lớn trong nước, sớm hoàn thiện mô hình Quản lý sản xuất và áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001-2015.

   Là một tổ chức kinh tế vừa hoạt động sản xuất, vừa kinh doanh sản phẩm tự sản xuất ra, Việt Nhật mong muốn không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác và luôn đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng với sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, giá cả hợp lý.

   Đến 15/3/2005 thành lập Công ty TNHH Điện tử Việt Nhật tại Hưng Yên. Công ty Việt Nhật đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất điện gia dụng tại Khu Công Nghiệp Vĩnh Khúc , Văn Giang, Hưng Yên với tổng diện tích nhà máy khoảng 75.000 m2, diện tích nhà xưởng chiếm 70%.

   Năm 2012: SATO VIỆT NHẬT chuyên sản xuất các sản phẩm đồ điện gia dụng dùng cho gia đình.

   Năm 2014: SATO VIỆT NHẬT mở văn phòng đại diện ở Nhật Bản đánh dấu bước đi quan trọng với sứ mệnh trở thành nhà cung cấp các sản phẩm đồ điện gia dụng hàng đầu tại thị trường Việt Nam.

   Địa chỉ VPĐD tại Nhật Bản: Tầng 15, tòa nhà Cerulean 26-1 Phố Sakuragaoka-cho, Quân Shibuya-ku, Tokyo, 150-8512 Nhật Bản

   Với kinh nghiệm 20 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh mặt hàng điện tử, điện gia dụng, với đội ngũ nhân viên năng động chuyên nghiệp, máy móc hiện đại … góp phần đưa Công ty trở thành nhà sản xuất sản phẩm gia dụng hàng đầu Việt Nam và tiến tới mục tiêu xuất khẩu ra các nước trong khu vực trong tương lai không xa.

   Nồi Cơm Điện Sato dung tích 1.0L thuộc dòng sản phẩm loại nhỏ nắp gài của Sato, thương hiệu nổi tiếng đến từ Nhật Bản, mang đến cho người dùng sự tiện dụng và với thiết kế nhỏ gọn, tông màu đỏ kết hợp với màu vàng nhạt tạo sự thu hút cho gian bếp của gia đình bạn. 

   Nồi cơm điện của SATO được kiểm soát bởi HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG đạt theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2008đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

   Những tính năng nổi bật của sản phẩm: 

   1. Chất Liệu An Toàn - Cao Cấp

   * Vỏ được làm bằng nhựa PP cao cấp, siêu bền, khả năng chịu va đập lớn, giúp bảo vệ nồi tốt hơn.
   * Lòng nồi ­phủ lớp chống dính Whitford siêu bền, không sản sinh ra các chất độc hại, an toàn cho sức khỏe của người sử dụng.
   2: Thiết kế tinh tế - Sang trọng

   Vỏ nồi màu đỏ sang trọng với hoa văn tinh tế được sơn lớp tĩnh điện, an toàn cho người sử dụng.


   Nồi cơm điện Sato S10 - 32B
   3. Mâm nhiệt siêu bền và tiết kiệm điện

   Giúp nhiệt tỏa đều làm cho quá trình nấu nhanh hơn, tiết kiệm thời gian.
   Mâm nhiệt lớn giúp cho cơm chín đều, ngon hơn, tiết kiệm điện năng tiêu thụ.
   Hệ thống dây điện chịu tải có khả năng chịu nhiệt độ cao, chống chập cháy.
   Thiết lập tự động chuyển từ chế độ nấu sang giữ ấm lên tới 3h.   Mâm nhiệt siêu bền và tiết kiệm điện năng

   4. Dễ dàng vệ sinh

   Thường xuyên vệ sinh nồi cơm giúp cho sản phẩm luôn sạch sẽ mà nó còn giúp cho tuổi thọ của sản phẩm được bền bỉ hơn 
   5. Chế độ bảo hành

   Bảo hành 12 tháng, đáp ứng nhanh chóng mọi yêu cẩu của khách hàng.
   SATO tự hào là công ty sản xuất hàng gia dụng lớn nhất Việt Nam, với diện tích nhà máy lên đến 75.000m2, hệ thống nhân viên 400 người và 100 kỹ thuật viên hàng đầu trong ngành gia dụng. Vì vậy, SATO khẳng định chất lượng và mang lại một hệ thống bảo hành tốt nhất Việt Nam.               

Nhà phân phối

 • Công Ty SATO VI?T NH?T - Nhà máy s?n xu?t t?i Hung Yên
  QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI?N

  Thành l?p nam 1998 t?i Hà N?i: Là công ty chuyên s?n xu?t v? s?n ph?m di?n t? gia d?ng. 

  Phát huy th? m?nh c?a m?t t? ch?c s?n xu?t dã t?o l?p du?c v? trí x?ng dáng trong th? tru?ng s?n xu?t và kinh doanh s?n ph?m Ði?n t?, di?n gia d?ng và thi?t b? giáo d?c trong nu?c.

  Ð? dáp ?ng du?c yêu c?u ngày càng cao c?a th? tru?ng tiêu dùng, d?c bi?t là th? tru?ng có s? c?nh tranh l?n c?a các d?i th? trong nu?c và nu?c ngoài, trong nh?ng nam qua, Vi?t Nh?t dã không ng?ng d?i m?i co ch? qu?n lý di?u hành, là m?t trong s? ít doanh nghi?p s?n xu?t l?n trong nu?c, s?m hoàn thi?n mô hình Qu?n lý s?n xu?t và áp d?ng h? th?ng Qu?n lý ch?t lu?ng ISO 9001-2015.

  Là m?t t? ch?c kinh t? v?a ho?t d?ng s?n xu?t, v?a kinh doanh s?n ph?m t? s?n xu?t ra, Vi?t Nh?t mong mu?n không ng?ng m? r?ng quan h? h?p tác và luôn dáp ?ng t?t nh?t yêu c?u c?a khách hàng v?i s?n ph?m và d?ch v? ch?t lu?ng cao, giá c? h?p lý.

  Ð?n 15/3/2005 thành l?p Công ty TNHH Ði?n t? Vi?t Nh?t t?i Hung Yên. Công ty Vi?t Nh?t dã d?u tu xây d?ng nhà máy s?n xu?t di?n gia d?ng t?i Khu Công Nghi?p Vinh Khúc , Van Giang, Hung Yên v?i t?ng di?n tích nhà máy kho?ng 75.000 m2, di?n tích nhà xu?ng chi?m 70%.

  Nam 2012: SATO VI?T NH?T chuyên s?n xu?t các s?n ph?m d? di?n gia d?ng dùng cho gia dình.

  Nam 2014: SATO VI?T NH?T m? van phòng d?i di?n ? Nh?t B?n dánh d?u bu?c di quan tr?ng v?i s? m?nh tr? thành nhà cung c?p các s?n ph?m d? di?n gia d?ng hàng d?u t?i th? tru?ng Vi?t Nam.

  Ð?a ch? VPÐD t?i Nh?t B?n: T?ng 15, tòa nhà Cerulean 26-1 Ph? Sakuragaoka-cho, Quân Shibuya-ku, Tokyo, 150-8512 Nh?t B?n

  V?i kinh nghi?m 20 nam ho?t d?ng trong linh v?c s?n xu?t và kinh doanh m?t hàng di?n t?, di?n gia d?ng, v?i d?i ngu nhân viên nang d?ng chuyên nghi?p, máy móc hi?n d?i … góp ph?n dua Công ty tr? thành nhà s?n xu?t s?n ph?m gia d?ng hàng d?u Vi?t Nam và ti?n t?i m?c tiêu xu?t kh?u ra các nu?c trong khu v?c trong tuong lai không xa.

  N?i Com Ði?n Sato dung tích 1.0L thu?c dòng s?n ph?m lo?i nh? n?p gài c?a Sato, thuong hi?u n?i ti?ng d?n t? Nh?t B?n, mang d?n cho ngu?i dùng s? ti?n d?ng và v?i thi?t k? nh? g?n, tông màu d? k?t h?p v?i màu vàng nh?t t?o s? thu hút cho gian b?p c?a gia dình b?n. 

  N?i com di?n c?a SATO du?c ki?m soát b?i H? TH?NG QU?N LÝ CH?T LU?NG d?t theo yêu c?u tiêu chu?n ISO 9001:2008d?m b?o an toàn cho ngu?i s? d?ng.

  Nh?ng tính nang n?i b?t c?a s?n ph?m: 

  1. Ch?t Li?u An Toàn - Cao C?p

  * V? du?c làm b?ng nh?a PP cao c?p, siêu b?n, kh? nang ch?u va d?p l?n, giúp b?o v? n?i t?t hon.
  * Lòng n?i ­ph? l?p ch?ng dính Whitford siêu b?n, không s?n sinh ra các ch?t d?c h?i, an toàn cho s?c kh?e c?a ngu?i s? d?ng.
  2: Thi?t k? tinh t? - Sang tr?ng

  V? n?i màu d? sang tr?ng v?i hoa van tinh t? du?c son l?p tinh di?n, an toàn cho ngu?i s? d?ng.


  N?i com di?n Sato S10 - 32B
  3. Mâm nhi?t siêu b?n và ti?t ki?m di?n

  Giúp nhi?t t?a d?u làm cho quá trình n?u nhanh hon, ti?t ki?m th?i gian.
  Mâm nhi?t l?n giúp cho com chín d?u, ngon hon, ti?t ki?m di?n nang tiêu th?.
  H? th?ng dây di?n ch?u t?i có kh? nang ch?u nhi?t d? cao, ch?ng ch?p cháy.
  Thi?t l?p t? d?ng chuy?n t? ch? d? n?u sang gi? ?m lên t?i 3h.  Mâm nhi?t siêu b?n và ti?t ki?m di?n nang

  4. D? dàng v? sinh

  Thu?ng xuyên v? sinh n?i com giúp cho s?n ph?m luôn s?ch s? mà nó còn giúp cho tu?i th? c?a s?n ph?m du?c b?n b? hon 
  5. Ch? d? b?o hành

  B?o hành 12 tháng, dáp ?ng nhanh chóng m?i yêu c?u c?a khách hàng.
  SATO t? hào là công ty s?n xu?t hàng gia d?ng l?n nh?t Vi?t Nam, v?i di?n tích nhà máy lên d?n 75.000m2, h? th?ng nhân viên 400 ngu?i và 100 k? thu?t viên hàng d?u trong ngành gia d?ng. Vì v?y, SATO kh?ng d?nh ch?t lu?ng và mang l?i m?t h? th?ng b?o hành t?t nh?t Vi?t Nam.

Tin quảng cáo

 • Tin tức
 • BÀI VIẾT NỔI BẬT
 • XEM NHIỀU NHẤT